สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   
ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

 

 

 


วิสัยทัศน์
 
ข่าว/กิจกรรม
คลังข่าว มท.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไป
เรื่องน่าสนใจ
ต่อไป
ดาวน์โหลด
ต่อไปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนสมเด็จ มหาดไทย ดำรงธรรม รายงานผลการดำเนินงานฯ 60 รายงานสรุปฉบับผู้บริหารฯ ประกาศฯ เจตจำนง ITA สป.มท. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน Gov Channel จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ข้อมูลการเกษตรฯ สาระดี ๆ จากศาลปกครอง บทความ/คำสั่ง/คำพิพากษาศาลปกครอง ระบบศูนย์บัญชาการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการ MOC ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สป.มท. ศูนย์ปรองดองฯ ศูนย์ดำรงธรรม เครือข่ายเฝ้าระวัง สนง.ป.ป.ช. กอช. ระบบ Gateway เพื่อรองรับการให้บริการ นทท. สมุดโทรศัพท์ มท. 2561 สรุปผลฯ (รอบ 3 เดือน) ระบบรายงานผลฯ รายงานผลฯ แผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. 2560-2564 แผนยุทธศาสตร์ สป.มท. พ.ศ. 2560-2564 แผนยุทธศาสตร์ มท. 10  ปี แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจฯ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม มท. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ PMQA หมวด 6 ระบบ G-news การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในภาวะปกติ ข่าวประจำวัน ศปก.มท. สหกรณ์ มท. KM สป.มท. Video Streaming มหาดไทยชวนรู้ ความเสมอภาคชายหญิง Link  ที่น่าสนใจ เข้าสู่ระบบ Mail
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลระดับใด
URL Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม

Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Valid HTML 4.01 Transitional


ผู้บริหาร มท.

เกี่ยวกับหน่วยงาน  
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงาน
การบริหารงบประมาณของ มท.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    ของ มท.
คำรับรอง และรายงานผล
    การปฏิบัติราชการ
นโยบายการบริหาร
    ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผุ้บริหาร CIO  
ข้อมูลผู้บริหาร CIO
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
    จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ CIO
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ มท.
กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการชุมนุม
    ในภาวะปกติ
นโยบายของ รมว.มท.
ข้อมูลบริการ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ
    ร้องทุกข์
งานออกบัตรประจำตัวเหรียญ
    พิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการ
    ชายแดนและงานจ่ายเหรียญพิทักษ์
    เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
    
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับ
    พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับ
    พระราชทานเหรียญราชการ
    ชายแดน
คลังความรู้
การจัดการความรู้ สป.มท.
ศูนย์การเรียนรู้ (E-Learning)
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
มาตรการและวิธีปฏิบัติการรักษา
    ความปลอดภัยเว็บไซต์
บทความ/คำสั่ง/คำพิพากษา
    ศาลปกครองที่น่าสนใจ
e-service
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม On-line
 
 
Website สำคัญที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของ สป.มท.และ สนจ.
ควรเข้าชมเพื่อการค้นคว้าข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ข้อมูลการประชุม ครม.,ข่าวสารของรัฐบาล
ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูลการวางแผนและจัดทำ
งบประมาณ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน เงินเดือน, สวัสดิการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้อมูลกฎหมาย
www.ratchakitcha.soc.go.th
www.krisdika.go.th
 
 
หน่วยงานในสังกัด มท.
»   สำนักงานรัฐมนตรี
 

 

 
ค้นหา

   
เกี่ยวกับหน่วยงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ข้อมูลบริการ คลังความรู้
ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
Chief Information Office : CIO)
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
e-Service คู่มือการใช้งาน ข่าว/กิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องน่าสนใจ
Download
FAQ
SiteMap
ติดต่อเรา (Contact Us)
หน้าแรก   |   Website Security Policy   |   Website Policy   |   Contact Us
Copyright @ 2016
        
reference section4
reference section5

 

reference section reference section2 reference section3