header
headerเข้าสู่ระบบ
ลำดับที่ ชื่อสินค้า ราคา หน่วยนับ ข้อมูลวันที่ แหล่งที่มา
1
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
12,000.00
บาท/ตัน
17 สิงหาคม 2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2
ข้าวเปลือก (หอมปทุมธานี 1) ความชื้น 15 %
9,250.00
บาท/ตัน
17 สิงหาคม 2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3
ข้าวเหนียว กข.6 (ธรรมดา)
2,200.00
บาท/100 กิโลกรัม
31 กรกฎาคม 2560
สมาคมโรงสีข้าวไทย
4
ข้าวขาว 5%
1,150.00
บาท/100 กิโลกรัม
16 สิงหาคม 2560
สมาคมโรงสีข้าวไทย
5
ข้าวเปลือกเหนียว กข6 (แห้ง) ความชื้นไม่เกิน 15%
9,500.00
บาท/ตัน
17 สิงหาคม 2560
โรงสีเกษตรธัญอุบล จ.อุบลราชธานี
6
หัวมันสําปะหลังสด (แป้ง 25%)
1.60
บาท/กิโลกรัม
17 สิงหาคม 2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
7
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 (ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี อ.พุดพิน จ.สุราษฎร์ธานี)
55.09
บาท/กิโลกรัม
17 สิงหาคม 2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8
สับปะรดโรงงาน
4.80
บาท/กิโลกรัม
03 สิงหาคม 2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
9
สุกร (สุดใจฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม)
58.00
บาท/กิโลกรัม
17 สิงหาคม 2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ (ฟาร์มคุณณรงค์ พิพัฒสุวรรณ อ.เมือง จ.นครปฐม)
39.00
บาท/กิโลกรัม
17 สิงหาคม 2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
11
ไข่ไก่สด (สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา)
270.00
บาท/ร้อยฟอง
17 สิงหาคม 2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
12
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม
170.00
บาท/กิโลกรัม
17 สิงหาคม 2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
header
ราคาสินค้าเกษตร
header
ข้อมูลเรื่องดิน
header
ข้อมูลเรื่องน้ำ
header
สภาพอากาศ
header
ข้อมูลเรื่องปุ๋ย
header
การขนส่ง
header
จุดรับซื้อสินค้า